Paleontoloog/ateïs skryf kerkboek


Wat moet ons met ons Kerk doen? is ’n poging om te probeer verstaan waar ons as Afrikaners teologies vandaan kom, watter kragte en magte ons en ons Kerk gevorm het en hoe ons Kerk tans daar uitsien.
Die NG Kerk was ’n belangrike en rigtinggewende rolspeler in die opheffing van die Afrikaner na die Britse vergrype tydens en na die Tweede Vryheidsoorlog. Toe die Afrikaner uiteindelik die politieke oor­hand verkry het, het die Kerk, ten spyte van teenstrydige weten­skaplike bevindings en omvattende kritiek vanuit die internasionale geloofsgemeenskap, die Skrif steeds aangewend om die politieke oog­merke van die apartheidsbewind te regverdig.

Tans word die NG Kerk ervaar as ’n instansie wat ongevoelig teenoor die geestelike behoeftes van haar lidmate staan. Dit behoort die Kerk tot ernstige nadenke te stem, aangesien kerkverlaters nie die geloofslewe versaak nie, maar net ’n omgewing soek waar dit nog met vrug beoefen kan word.

Jurie van den Heever

Jurie van den Heever is ’n oudstudent van die Universiteit Stellenbosch. Hy sluit in 1974 as Karoo-paleontoloog by die Suid-Afrikaanse Museum in Kaapstad, aan. Na voltooiing van ’n doktorsgraad oor die vergelykende anatomie van die soogdier.